Hepatit B är vanligast i de fattigare delarna av världen, där vaccin och kondom inte är lika vanligt som här. Smittvägen är ofta genom blod eller saliv och sprids därför lätt.

Hepatit B - Smittvägar

Det värsta med hepatit B är att många bär på sjukdomen under väldigt lång tid. Många bär på hepatit B helt ovetandes då de ej har symtom och tar därför ingen medicin. Detta gör att sjukdomen får möjlighet att hitta nya smittvägar och kan spridas till många fler. Vidare kan smittvägarna skilja mycket mellan olika länder beroende på hur folk lever. Ungefär hälften av jordens befolkning har, någon gång under livet, burit på hepatit B. Av de är det en del som aldrig uppvisar symtom. De som har smittan kroniskt uppskattas till ca 200 miljoner. De flesta som bär på sjukdomen bor i u-länder. På många håll i u-världen är hepatit B oerhört vanligt och de flesta drabbas av den. Sverige får ca 1500 nya fall per år. De flesta har blivit smittade i utlandet och många av de smittade är utrikesfödda.


Hepatit B

I många länder i tredje världen är det vanligt att smittan förs från mor till foster. Denna smittväg är särskilt allvarlig då barnet löper mycket stor risk att drabbas av kronisk hepatit B. En person med kronisk hepatit B riskerar att uppvisa symtom i perioder genom livet. Andra vanliga smittvägar är sexuella kontakter, blodtransfusioner och narkotikamissbruk. Samtliga tre smittvägar är vanliga i tredje världen. Ofta råder det okunskap om hur smittan sprids men också allmän fattigdom. Missbrukare har inga möjligheter att få tillgång till rena nålar vilket gör att många delar smutsiga nålar med andra. Oskyddat sex är vanligt då det finns en blomstrande sexindustri samt brist på kondomer. Även kulturella förklaringar kan göra sig gällande t.ex. ett patriarkaliskt samhälle där kvinnan har svårt att ställa krav på mannen att använda kondom. Ytterligare smittväg, som inte förekommer i väst, är blodprodukter som inte testas före användandet. Ofta beror det på bristande resurser. Dålig hygien, i största allmänhet, kan göra att hepatit B hittar mer allmänna smittvägar såsom tatueringar, hygienprodukter och frisörsalonger. Med bristande hygien och allmän misär kan sjukdomen spridas genom vardagliga kontakter.

Till stor del har smittvägarna i väst reducerats till oskyddat sex och narkotikamissbruk. De andra smittvägarna har effektivt täppts till och sjukdomens framfart har därmed hindrats. Därmed är det inte sagt att hepatit B är på utdöende. Flitiga kontakter med utlandet och sjukdomens förmåga att hitta smittvägar gör den svår att hindra.


Hur smittar Hepatit B?

Hepatit B smittar genom olika typer av kroppsvätskor. Allt från blod och saliv till sädesvätska och slidsekret kan innehålla virus. Inte alla som bär på hepatit B är höggradigt smittsamma. För de som har kronisk hepatit B kan risken att föra sjukdomen vidare variera över tid. Även personer helt utan symtom kan vara smittsamma vilket är extra farligt då de är ovetande som sitt tillstånd. Hepatit B betraktas som extremt smittosamt då de flesta som utsätts för viruset blir sjuka. Exempelvis HIV har betydligt att föras över via sexuella kontakter än hepatit B. När smittan förs över via blod kan det räcka med mycket små mängder. Inkubationstiden är mellan två till sex månader.


Hepatit B - Att förebygga smitta

Enklaste sättet att förebygga smitta är vaccinera sig mot hepatit B. Vaccination ger ett nästa hundra procentigt skydd och är enkelt att tillgå. En annan effektiv metod är användandet av kondom och vara försiktig vid sexuellt umgänge utomlands. Tyvärr är inte någon av metoderna tillgänglig i stora delar av u-världen. Där saknas både ekonomiska medel och politisk vilja på många håll. Att använda kondom kan strida både mot religion och kulturell praxis. Det största problemet är dock en allmän misär. Så länge folk är outbildade och saknar ekonomisk/politisk makt kommer hepatit B att härja vidare. De medicinska lösningarna finns problemen men lösningarna är ändå långt borta.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.